27 de mayo de 2013

One lovely blog award

Hoy es un gran día para KindleGarten, pues hemos recibido nuestro primer premio, el One lovely blog award, lo cual es para nosotros un honor y motivo de una enorme satisfacción. Este premio es un reconocimiento mutuo entre blogueros, y está pensado para aumentar la visibilidad y la popularidad de los blogs premiados, que tengan carácter personal y no estén promocionados ni apoyados por grandes grupos mediáticos, sino que dependan de la dedicación, el empeño, el esfuerzo y la ilusión personales de su autor o autora.


Cuando un blog resulta nominado, debe hacer lo siguiente:

- Nombrar y agradecer el premio a la persona/blog que le concede la mención.

- Hacerse seguidor, de alguna manera, del blog.

- Responder a las 11 preguntas que se le hacen.

-  Conceder el premio a 11 blogs que le gusten, acaben de comenzar, que tengan pocos seguidores…

- Hacer 11 nuevas preguntas a los que premie.

- Informar del premio a cada uno de esos blogs.

Así que, en primer lugar, agradecemos de corazón a Duncan, de O ollo do corvo, el habernos nominado para este galardón. En verdad nos sentimos orgullosos y reconocidos, y pensamos que por fin este proyecto personal comienza a despegar y a dar fruto. ¡Moitas grazas de corazón, Xosé! A túa nominazón faime sentir orgulloso e recoñecido.

En segundo lugar, nos hacemos seguidores de su blog, lo cual nos lleva un momento. Así que ya tenemos añadido O ollo do corvo a nuestra cuenta de Netvibes y a nuestro perfil de Blogger.


Y ya pasamos a responden las preguntas que nos ha hecho Duncan. Han sido formuladas en gallego, así que las responderemos primero en ese idioma y acto seguido, entre corchetes, escribiremos tanto la pregunta como la respuesta en castellano para que sea accesible para todo el mundo:

1ª – Cal foi a primeira entrada do teu blogue?

Unha apresentazón intitulada «Yo he venido aquí a hablar de mis libros», que me quedou un pouco formal de máis e na que tentaba explicar cal ía ser a «liña editorial» do blogue, sen demasiado éxito a verdade. Estaba escrita en singular, non tiña adoitado o plural que uso agora sempre en KindleGarten, agás nos IMM e neste tipo de entradas.

[1ª - ¿Cúal fue la primera entrada de tu blog?

Una presentación titulada «Yo he venido aquí a hablar de mis libros». que me quedó demasiado formal y en la que intentaba explicar cúal iba a ser la «linea editorial» del blog, sin demasiado éxito la verdad. Estaba escrita en singular, no había adoptado el plural que uso ahora siempre en KindleGarten, excepto en los IMM y en este tipo de entradas.]

2ª – Que era o que te motivaba cando o creastes? Lograstes o teu obxectivo?

Ter un espazo de meu para partillar, coa maior cantidade posíbel de xente, as miñas opinións sobre libros e literatura, pero onde eu marcara o ritmo e escollera os contidos. Levo pouco tempo co blogue, apenas tres meses, e ainda é cedo, pero polo de agora o obxectivo non está acadado de todo porque a audiencia é moi cativa, quixera chegar a moito máis público, así que compre seguir traballando arreo para poder dar o obxectivo por conseguido.

[2ª - ¿Qué era lo que te motivaba cuando lo creaste? ¿Lograste tu objetivo?

Tener un espacio propio para compartir, con la mayor cantidad posible de gente, mis opiniones sobre libros y literatura, pero donde yo marcase el ritmo y escogiese los contenidos. Llevo poco tiempo con el blog, apenas tres meses, y aún es pronto, pero por ahora el objetivo no está logrado del todo porque la audiencia es muy pequeñita, quisiera llegar a mucho más público, así que hay que seguir trabajando duramente para poder dar el objetivo por conseguido.]

3ª – Só publicas cousas que te gustan ou algunha vez escribistes algo que non te apetecía demasiado?

Somentes cousas das que gosto. Se non me presta escribir sobre algo prefiro non facelo, por respecto ao autor ou á autora, e os posíbeis leitores, porque o texto non ía ter un mínimo de calidade ao non ter eu motivación para o escribir.

[3ª - ¿Sólo publicas cosas que te gustan o alguna vez escribiste algo que no te apetecía demasiado?

Sólamente cosas que me gustan. Si no me apetece escribir sobre algo prefiero no hacerlo, por respeto al autor o autora, y a los posibles lectores, porque el texto no tendría un mínimo de calidad, al no tener yo motivación para escribirlo.]

4ª – Segues algún blogue ou a túa única visita é ao teu?

Teño agregados no Netvibes cáseque cento corenta blogues, mais a cotío leo cousa de vinte. Noutros párome cada certo tempo e doume una enchenta de entradas atrasadas. E o resto visitoos de cando en vez ou non leo mais que os titulares, pois moitos apenas se actualizan.

[4ª - ¿Sigues algún blog o tu única visita es al tuyo?

Tengo agregados al Netvibes casi ciento cuarenta blogs, pero habitualmente leo unos veinte. En otros me paro cada cierto tiempo y me doy un atracón de entradas atrasadas. Y el resto los visito de vez en cuando o sólo leo los titulares, pues muchos apenas se actualizan.]

5ª – Que cres que lle aportas á xente que te le?

A miña intención é aportar un xeito algo diferente de facer reseñas literarias, e tamén un ponto de vista distinto, máis centrado nas sensacións e as ideias que me transmiten os libros que nas cuestións estilísticas ou editoriais dos mesmos.

[5ª - ¿Qué crees que le aportas a la gente que te lee?

Mi intención es aportar una forma algo diferente de hacer reseñas literarias, y también un ponto de vista distinto, más centrado en las sensaciones y las ideas que me transmites los libros que en las cuestiones estilísticas o editoriales de los mismos.]

6ª – Planeas algún cambio no seu deseño/estrutura ou estás conforme co que ten?

Arestora acadei o deseño que desexaba, tras probar varios predefinidos rematei por editar o código eu mesmo e estou satisfeito abondo co resultado, co cal se lle fago cambios han ser pequenos. A estrutura, polo de agora, hase manter tamén, aínda que tentarei que haxa máis reseñas cumpridas que outras seccións.

[6ª - ¿Planeas algún cambio en su diseño/estructura o estás conforme con la que tiene?

En este momento logré el diseño que deseaba, tras probar varios predefinidos acabé por editar el código yo mismo y estoy bastante satisfecho con el resultado, con lo cual si le hago cambios serán muy pequeños. La estructura, por ahora, se mantendrá también, aunque intentaré que haya más reseñas completas que otras secciones.]

7ª – Preocúpate o que os teus visitantes poidan pensar ou escribes no blogue máis para ti que para eles?

Ainda que escribo principalmente pra mín, teño en conta a reacción dos visitantes e a opinión que se poden formar do blogue, á fin de contas trátase de comunicar e de chegar á xente, pero procurando unha receptividade, unha complicidade. O cal non quere dicir que escriba pra gostar a todo o mundo, senón que tento ser moderado e respetuoso cos autores e as súas obras.

[7ª - ¿Te preocupa lo que tus visitantes puedan pensar o escribes en el blog más para tí que para ellos?

Aunque escribo principalmente para mí, tengo en cuenta la reacción de los visitantes y la opinión que se puedan formar del blog, a fin de cuentas se trata de comunicar y de llegar a la gente, pero buscando una receptividad, una complicidad. Lo cual no quiere decir que escriba para agradar a todo el mundo, sino que intento ser moderado y respetuoso con los autores y sus obras.]

8ª – Cal é a entrada á que máis cariño lle tés?

Pois precisamente a reseña en galego de As crónicas de Bran vol. 1: A revolta dos mestres, por ser a primeira obra en galego, a primeira da cal coñecín en persoa ao autor e ademáis a que rachou o record de visitas ao blogue.

[8ª - ¿Cuál es la entrada a la que le tienes más cariño?

Pues precisamente la reseña en gallego de As crónicas de Bran vol. 1: A revolta dos mestres, por ser la primera obra en gallego, la primera de la cual conocí en persona al autor y además la que rompió el récord de visitas al blog.]

9ª – Se algún día tiveras que deixar de escribir no blogue, con que te gustaría despedirte?

Cun poema escrito da miña man, se cadra un soneto coa rima asonante, triste e esmorecente, se fora quen de escribilo, pero o talento literario foime negado.

[9ª - Si algún día tuvieses que dejar de escribir en el blog, ¿Con qué te gustaría despedirte?

Con un poema escrito de mi mano, tal vez un soneto con rima asonante, triste y languideciente, si fuese capaz de escribirlo, pero el talento literario me fue negado.]

10ª – Tés só o blogue que mencionamos aquí ou levas varios á vez? Por que?

Somentes KindleGarten, porque non podo traballar ben en varias cousas á vez, prefiro centrarme nun só blogue e adicarlle todo o tempo e toda a atención que precise, porque de ter varios habían estar semanas sen se actualizar.

[10ª - ¿Tienes sólo el blog que mencionamos aquí o llevas varios a la vez? ¿Por qué?

Sólamente KindleGarten, porque no puedo trabajar bien en varias cosas a la vez, prefiero centrarme en un solo blog y dedicarle todo el tiempo y toda la atención que necesite, porque si tuviese varios estarían semanas sin actualizarse.]

11ª – Que te animou a continuar esta cadea, seleccionando os teus favoritos e contestando a estas preguntas?

A oportunidade, dunha banda, de recoñecer o traballo e o mérito de aqueles blogueiros e blogueiras aos que sigo a cotío e de lles agradecer tanto as ideas que lles roubo pra KindleGarten como a inspiración que supón pra mín a súa labor; e da outra, de achegarme un chisquiño á xente falando un pouco de mín, cousa que raramente fago. E xa postos, demostrar que os galegos non sempre respostamos a unha pregunta con outra pregunta.

[11ª - ¿Qué te animó a continuar esta cadena, seleccionando tus favoritos y contestando a estas preguntas?

La oportunidad, por una parte, de reconocer el trabajo y el mérito de aquellos blogueros y blogueras a los que sigo habitualmente y de agradecerles tanto las ideas les robo para KindleGarten como la inspiración que supone su labor para mí; y por la otra, de acercarme un poquito a la gente habla un poco sobre mí, cosa que raramente hago. Y ya de paso, demostrar que los gallegos no siempre respondemos a una pregunta con otra pregunta.]

Y ahora vamos ya con la lista de los once nominados por KindleGarten para este One lovely blog award. Ha sido una selección difícil y dura, pero finalmente los nominados son:

1- Elwin Álvarez Fuentes por El Cubil del Cíclope

2- Miyu por Forbidden Planet

3- Linda Beleta por Linda Beleta

4- Armada Invencible por Armada Invencible

5- Raistlin por Torre de Hechicería

6- Carmina por De Tinta en Vena9- Jolan por Adalides

10- Alhana por A doble Altura


Y las preguntas que desde KindleGarten hacemos a los nominados son las siguientes:

1. ¿Cuál es la mayor satisfacción que te proporciona escribir tu blog?

2. ¿Alguna vez tienes la sensación de estar predicando en el desierto?

3. ¿Te preocupa ofender las creencias religiosas, la ideología , la sensibilidad o los sentimientos de tus posibles lectores con tus publicaciones?

4. ¿Aceptarías patrocinios, publicidad o promoción si condicionasen tu libertad de opinión y de estilo y tu elección de contenidos?

5. ¿Necesitas algunas condiciones especiales para escribir tu blog (silencio, música, estar en un sitio en concreto, determinada hora del día, café, té...)?

6. ¿Piensas que tu blog (por su temática, su concepto, su orientación...) tiene fecha de caducidad?

7. ¿Crees que entre blogueros hay buen ambiente, camaradería, apoyo mutuo, o por el contrario hay competencia, envidia, rivalidades...?

8. ¿Prefieres que un blog tenga una temática concreta y específica o qué trate diversos temas?

9. ¿Consideras que hay un exceso de blogs actualmente en Internet?

10. ¿Alguna vez has tenido un «bloqueo del escritor» que te impidiese publicar en tu blog?

11. Por último, ¿Qué consideras más adecuado, recibir pocos comentarios de calidad o muchos aunque no aporten demasiado al blog?

Por último, sólo queda notificar a los nominados su condición de tales, cosa que ya he realizado con cada uno de ellos a través de correo electrónico en el momento de publicar esta entrada.

Quedo a la espera de vuestras respuestas. Nos leemos!


Compártelo:

17 comentarios:

 1. Muchas gracias, amigo, por tener en consideración mi trabajo, que siempre es para sentirse dichoso que alguien inteligente valore lo que uno hace. El problema es que no tengo muchos blogs que siga, la mayoría se actualiza con suerte con las estaciones del año y son pocos los que considero rindan las condiciones como para algo de este tipo; por ende, no podría continuar con esta cadena. Sorry.

  ResponderEliminar
 2. Hola amigo, soy yo de nuevo. Te cuento que tras meditar todo mejor, me decidí a continuar con el proceso y en unas horas más verás en mi propio blog mis respuestas y todo lo que conlleva a ello. Nuevamente gracias por tenerme en cuenta.

  ResponderEliminar
 3. Hola!!!

  Muchas gracias por contar con mi blog, hace tiempo, años diría yo que dejé de subir entradas de premios al blog, sin embargo voy a hacer una excepción con tu premio, y la voy a hacer simplemente porque me gustan las preguntas que has planteado. Ahora bien, he estado una semana sin actualizar y creo que hasta mediados de la presente no voy a poder hacerlo y me urge reseñar un libro, así que te pido paciencia, este fin de semana espero tengas noticias de la aceptación del premio en blog y las respuestas

  ResponderEliminar
 4. Gracias por el premio! ;)

  Yo tampoco soy mucho de hacer cadenas de recompensa entre blogs, pero por supuesto me haré eco en unos días de este nuevo galardón, que te agradezco mucho, y le dedicaré el tiempo debido a responder las preguntas que has planteado, que además considero que están muy bien pensadas y son interesantes. No sé si continuaré la cadena por mi parte, porque me cuesta decidir nada menos que 11 blogs a los que ofrecer el premio a su vez, pero cuenta con la entrada de agradecimiento y las respuestas, faltaría más.

  Un cordial saludo!

  ResponderEliminar
 5. Muchisimas gracias. Me ha hecho mucha ilusión. Pronto responderé a las preguntas.

  ResponderEliminar
 6. os respondo conjuntamente para agradeceros a todos vuestra acogida y vuestra cálida respuesta a esta nominación. Como ya os comenté por separado, sigo vuestros blogs por diferentes razones y me honra enormemente vuestra receptividad. Muchas gracias a todos, seguimos en contacto.

  ResponderEliminar
 7. Amigo Tomás, nuevamente gracias por dedicarle tu preciado tiempo al blog. Eso sí, me encantaría saber más sobre el premio (orígenes, creador/es, si es lo mismo ser nominado a ganarlo, cómo funciona todo esto, etc), pues busqué información en la Red y no la encontré ¿Me puedes ayudar al respecto?

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Hola Elwin, ser nominado es igual a ganarlo, aunque es un premio virtual, un reconocimiento, una insignia si le queremos llamar así. Sólo se pide responder a las preguntas y nominar a otros blogueros para que se extienda y así aumentar la visibilidad de los blogs y las visitas a los mismos, pues tiene un cierto carácter viral, así es que muchos los llaman "premios de cadena" y existen varios además de este, como el "Best blog award" o el "The Versátile Blogger".

   En cuando a su creador y sus orígenes es, al menos para mí, uno de los grandes misterios de Internet, pues el citado carácter viral ha hecho que éstos se hayan perdido, no así su idea inicial y su espíritu, que como ya dijimos son el premiar el desempeño, el tesón y la ilusión de un bloguero por sacar adelante su blog sin esperar a cambio retribución económica y sin el patrocinio de grandes empresas o grupos editoriales. Un abrazo.

   Eliminar
 8. Muchisimas gracias por esta nominación, nos ha hecho mucha ilusión. En breve contestaremos a tus preguntas y seguiremos con esta cadena.
  Gracias de nuevo.
  Saludos

  ResponderEliminar
 9. Felicidades por el premio y muchísimas gracias por nominarme! A ver si consigo hacer un hueco para responder a las preguntas y continuar la cadena, aunque ya ves lo que he tardado en llegar a recogerlo :) Pero bueno, por intentarlo que no quede

  ResponderEliminar
 10. Gracias a vosotras. Tomaos todo el tiempo del mundo para el resto del proceso. Saludos!

  ResponderEliminar
 11. Muchas felicidades por el premio!
  Besos!

  ResponderEliminar
 12. Bueno, más vale tarde que nunca! :) Premio recogido y mención realizada. ¡Muchas gracias!

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Nunca es tarde, faltaría más. Muchas gracias Jolan por recibir el premio, me paso por tu blog para leerte. Gracias a tí. Saludos!

   Eliminar

Al dejar un comentario, se entiende que has leído la política de privacidad del blog y das tu consentimiento expreso al uso y tratamiento de tus datos personales.

Archivo